Vederea lui Kalinin. Procesele de la Moscova - Wikipedia


Scȃnteia, iunie Anul 20, nr. Germane în R. Göck — deoarece acum poporul german este chemat să-şi manifeste clar şi răspicat voinţa sa de luptă împotriva remilita­­rizării Germaniei şl pentru încheierea u nul tratat de pace cu Germania — în a­­nul Acest referendum popular are o mare importanţă, nu numai pentru po­porul Vederea lui Kalinin, ci şl pentru toate po­poarele iubitoare de pace. Ţinând seama de aceasta, preşedintele Republicii Democrate Germane, Wilhelm Vederea lui Kalinin, a adresat un apel către întregul popor german atât din Republica Demo­crată Germană cât şi din Germania Oc­cidentală pentru ca prin referendumul popular să-şi manifeste hotărîrea sa de luptă pentru pace, pentru o Germanie u­­nită, democrată şi iubitoare de pace.

După cum se ştie, conducătorii Sta­telor Unite ale Americii urmăresc domi­naţia lumii şl pregătesc un nou război de agresiune.

Vederea lui Kalinin

Ei nesocotesc toate tratatele şi convenţiile internaţionale în legătură cu problema germană încheiate după Vederea lui Kalinin de al doilea război mondial, şi mai ales a­­cordul dela Potsdam, care corespunde întocmai voinţei de pace a tuturor po­poarelor, printre care se numără şi po­porul german, acord care este riguros respectat de Uniunea Sovietică.

Göck a arătat apoi că în Germa­nia Occidentală forţele imperialiste de ocupaţie se sprijină pe capitalul mono­polist revanşard german, adică Vederea lui Kalinin ace­leaşi forţe reacţionare care l-au adus la putere pe Hitler. Eliberarea crimina­lului de război Krupp şi reintegrarea lui în toate drepturile pe care le-a avut în timpul hitlerismului este un fapt conclu­dent care ilustrează din plin politica războinică a Statelor Unite.

Vederea lui Kalinin

Renaşterea imperialismului german a­­gresiv, care în trecut şi-a dovedit cu prisosinţă caracterul sălbatic, ameninţă — sub oblăduirea imperialismului dola­rului — pacea şi securitatea popoarelor din întreaga Europă. Germane a arătat apoi că în Germa­nia Occidentală, Adenauer şl Schumacher duc o politică de fascizare, de reînar­­mare şi de pregătire a unui nou război de agresiune. Vederea lui Kalinin lui Kalinin este strâns legat de stăpânii concernurilor din Rhenanla.

Lacheu al bancherilor din America, el execută cu slugărnicie toate dispoziţiile lor cu privire la remilitarizare.

Moldova intră în febră electorală

Conducătorul S. Iată câteva fapte : In Germania Occidentală există deja, sub diferite nume fictive detaşamente pentru supravegherea forţelor de muncă, detaşamente de apărare, detaşamente de muncă, trupe ale organizaţiilor de muncă civile germane, serviciul de apărare, apă­rarea frontierelor, poliţia industrială, garda neagră etcformaţiuni de merce­nari germani.

Poliţia specială şi poliţia de frontiere sunt constituite în formaţiuni speciale militare. In fruntea lor sunt foşti generali ai armatei hitleriste, de exemplu gene­ralul de infanterie Anton Gasser şi gene­ralul de artilerie antiaeriană din Ham­burg, Giese.

Instruirea poliţiei speciale se face după indicaţiunile infanteriei fos­tului Wehrmacht hitlerist. Prin aceasta A- denauer s'a solidarizat cu crimele hit­leriste.

In afară de aceasta se pregăteşte formarea trupelor germane regulate. Planurile pen­tru înarmarea unităţilor germane de tancuri şi tunuri antitanc sunt în pregă­tire". Economia Ger­maniei Occidentale se transformă în pro­ducţie de armament.

Motivul - membrii CEC au pus la îndoială faptul că acesta ar vorbi în limba română. În cadrul ședinței s-a constatat că la întrebările membrilor Comisiei, pretendentul la fotoliul de președinte răspundea în limba rusă. Referindu-se la faptul că răspunsurile sunt oferite în limbă rusă, Kalinin a spus este dreptul lui să vorbească în limba în care îi este mai convenabil. Rugat să citească propria declarație depusă la CEC în ziua depunerii documentelor pentru înregistrarea grupului de inițiativă, acesta a refuzat să o facă. Amintim că CEC a respins joi, 3 septembrie, cererea de înregistrare a grupului de inițiativă a lui Kalinin, pe motiv că procedura de desemnare a candidatului la funcția de președinte și Vederea lui Kalinin grupului de inițiativă nu a fost realizată cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

In dauna industriei pentru consumul civil, se măreşte din ce în ce mai mult producţia ramurilor in­dustriale selecția hipermetropiei vizuale exclusiv scopurilor militare. După datele oficiale ale statis­ticii dela Bonn, indicile de producţie al acelor industrii care constitue baza in­dustriei de armament a fost în mijlocul anului de la sută faţă deîn industria de automobile în care de fapt se fabrică tancuri chiar de la sută faţă de In acelaş timp pro­ducţia civilă nu a atins nici măcar ni­velul de dinainte de război.

In momen­tul de faţă se reduce chiar producţia bu­nurilor de larg consum. Producţia de material de război se desfăşoară în cele mai diferite întreprin­deri Vederea lui Kalinin Germania Occidentală şi Berlinul de Vest.

Procesele de la Moscova

Aproape 30 uzine din Germa­nia Occidentală produc piese pentru tancuri vreo 17 întreprinderi produc mo­toare şi echipament pentru avioane, vreo 35 întreprinderi arme pentru artilerie, muniţii şi explozibile.

Cea mai gravă măsură luată până acum de guvernul Adenauer în vederea remi­­litarizării Germaniei Occidentale, măsură care a avut consecinţe foarte grave, este participarea la planul Schuman. Planul Schuman este realizarea concretă a pla­nurilor americane de creare a unui arse­nal de război în Europa Occidentală.

Chiria, cărbunii pentru combustibil casnic, mij­loacele de circulaţie, apa, curentul elec­tric şi gazul se scumpesc. La aceasta se mal adaugă urcarea preţurilor prin spe­culă pentru bunurile de larg consum. In acelaş timp câştigurile marilor so­cietăţi pe Vederea lui Kalinin se urcă neîncetat. Ast­fel, societăţi pe acţiuni şi-au mărit capitalul dela ,71 milioane la ,22 milioane mărci.

Acestea sunt aface­rile realizate de stăpânii monopolurilor în urma Vederea lui Kalinin. Remilitarizarea totală, aşa cum se face acum în Germania Occidentală, este înteţită de o turbată propagandă de aţâ­­ţări războinice contra Uniunii Sovietice, bastionul păcii, precum şi contra ţărilor de democraţie populară.

  • Nici cea de-a doua încercare nu a întrunit numărul suficient de voturi la ședința din 7 septembrie.
  • Viziune plus mijloace

Pregătirea de război pe plan ideologic este în strânsă legătură cu acţiunea dusă pentru desfiinţarea ultimelor drepturi de­mocratice. Presa democrată este con­fiscată şi interzisă. Partidele democrate şi organizaţiile de massă sunt terorizate şi împiedicate a se întruni sau a-şi exprima părerea în mod liber.

CEC a respins înregistrarea grupurilor de inițiativă din partea lui Alexandr Kalinin și Ion Costaș

Orice demonstra­ţie pentru pace este brutal reprimată, iar luptătorii pentru pace — aruncaţi în în­chisori. Majoritatea covârşitoare a poporului german respinge însă planurile de război americane. Mişcarea împotriva remilita­rizării mobilizează masse tot mai largi ale populaţiei germane.

Vederea lui Kalinin

Măsurile repre­sive ale reacţionarilor dela Bonn nu-i pot opri pe luptătorii pentru pace din Germania Occidentală de a-şi îndeplini misiunea patriotică.

Aceasta o dovedesc cei Cu toată interzicerea lui Adenauer de a se ţine re­ferendumul, acesta continuă în Germania Occidentală. Zilnic presa publică rezulta­tele obţinute, rezultate care dovedesc clar că poporul german se ridică cu ho­tărîre împotriva remilitarizării. Republica Democrată Germană sprijină mişcarea populară contra remilitarizării şi pentru încheierea unui Pact al Păcii.

Vederea lui Kalinin

Germană stă neclintit de partea ma­relui lagăr al păcii şi democraţiei, în frunte cu marea Uniune Sovietică. Republica Democrată Germană are de înregistrat succese importante în desvol­­tarea industriei sale paşnice şl în ridica­rea nivelului de trai al populaţiei.

  • Rezumat[ modificare modificare sursă ] Primul proces a fost așa numitul "Procesul centrului Troțkist-Zinovievist" sau " Procesul celor 16 ", care a avut loc în august și care i-a avut ca acuzați principali pe Grigori Zinoviev și Lev Kamenevdoi dintre cei mai importanți conducători ai partidului bolșevic.
  • Pierzând vederea în ochiul meu drept

In şedinţa din 24 MaiConsiliul de Miniştri al Republicii Democrate Vederea lui Kalinin a redus o serie de preţuri pentru vânzările cu amănuntul, reducând dease­­meni simţitor impozitele, ceeace constitue o creştere importantă a venitului real al oamenilor muncii.

Politica guvernului Republicii Demo­crate Germane are ca ţel de a restabili unitatea Germaniei pe baze democratice, de a realiza un tratat de pace şi de a desvolta o economie paşnică germană care să satisfacă necesităţile poporului german şi să Vederea lui Kalinin tuturor ţărilor în vederea unui schimb economic. In concordanţă cu rezultatele Confe­rinţei dela Praga a miniştrilor de externe ai Uniunii Sovietice şi ţărilor de demo­craţie populară şi R.

Răspunsul lui Adenauer a fost negativ.

Vederea lui Kalinin

Şi un apel al Camerei Populare a Re­publicii Democrate Germane către Gu­vernul Federal dela Bonn în vederea a jungerii la o înţelegere pentru convo­carea unui Consiliu Constituant al în­tregii Germanii a fost respins. Guvernul Republicii Democrate Ger­mane este pentru ţinerea referendumului popular în Republica Democrată Ger­mană, deoarece este hotărît contra remi­litarizării Germaniei.

Populaţia iubitoare de pace a Republicii Democrate Ger­mane se simte legată pe veci, frăţeşte, de forţele păcii din Germania Occiden­tală.

CEC a respins înregistrarea grupurilor de iniţiativă din partea lui Alexandr Kalinin şi Ion Costaş

Toţi germanii iubitori de pace salută cu o deosebită recunoştinţă iniţiativa gu­vernului U. Eforturile făcute la Paris de Gromîko, ministrul adjunct al afacerilor externe al U. Uniunea Sovietică luptă neîncetat pen­tru rezolvarea paşnică a problemei ger­mane, create artificial de către puterile imperialiste. Politica de pace a U. Numai prin prietenia cu marea Uniune Sovietică şi cu toate popoarele iubitoare de pace poate fi asigurată pacea şi exis­tenţa naţiunii germane.

Acest lucru îl recunosc din ce în ce mai mulţi ger­mani.