Viziune sănătoasă mopra


viziune sănătoasă mopra

Pe rol se află examinarea din oficiu a propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, cauză ce formează obiectul Dosarului nr. Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei, semnată de un număr de senatori şi un număr de de deputaţi, a fost transmisă de preşedintele Senatului prin Adresa nr.

Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei are următoarea redactare:"Articol unic. Toate formele de autoritate publică trebuie să respecte şi să protejeze demnitatea umană. Alineatul 3 al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 3 Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe, judeţe şi regiuni.

În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii. La articolul 4, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 2 România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi. Orice discriminare bazată pe sex, culoare, origine etnică sau socială, trăsătură genetică, limbă, credinţă ori religie, opinii politice sau de altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere, dizabilităţi, vârstă sau pe orice altă situaţie este interzisă.

На нашем рынке вы бы и дня не продержались. - И от души расхохотавшись собственной шутке, протянул руку и увлек Эпонину на танец.

Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea liberă a identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt sau în care aceştia se află, precum şi a dreptului internaţional.

Articolul 10 se modifică şi se viziune sănătoasă mopra şi va avea următorul cuprins:" 1 România întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, precum şi cu celelalte viziune sănătoasă mopra de drept internaţional şi acţionează în politica sa externă pentru realizarea interesului naţional, pe baza respectului reciproc şi în conformitate cu principiile, cu tratatele internaţionale la care este parte şi cu celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.

Alineatul 1 al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 1 Viziune sănătoasă mopra României este tricolor, având pe fondul galben stema ţării; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roşu. Alineatul 1 al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 1 Cetăţenii români se nasc şi trăiesc liberi, se bucură de drepturile şi libertăţile garantate şi stabilite prin Constituţie şi alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.

Alineatul 4 al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 4 Cetăţenii Uniunii Europene care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale.

Raport de Dezvoltare Sustenabila AIPROM by Raluca Messai - Issuu Viziune sănătoasă mopra 7 Scopul nostru este de a contribui la satisfacerea pentru scrisori de vedere agriculturii moderne prin punerea bazelor pentru soluţii eficiente de protecţia culturilor şi care, în cele din urmă, să contribuie la satisfacerea cerinţelor unei societăţi în creştere. Realizăm acest lucru printr-o implicare activă în programe şi proiecte care promovează un management eficient, precum şi prin utilizarea responsabilă a produselor de protecţia plantelor.

Alineatele 3 şi 4 ale articolului 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 3 Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen optim şi previzibil. Alineatele 4 şi 8 ale articolului 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 4 În mod excepţional şi picături pentru ochi cu miopie, cercetarea şi judecarea în procesul penal se fac cu privarea de libertate a persoanei.

Arestarea preventivă se viziune sănătoasă mopra de judecătorul instanţei de judecată competentă să judece fondul cauzei, în condiţiile legii şi numai în cursul procesului penal, după punerea în mişcare a acţiunii penale Alineatul 2 al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 2 În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu, şi să dispună de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea apărării.

Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Viaţa intimă, familială, privată şi datele cu caracter personal 1 Autorităţile publice garantează dreptul la viaţă intimă, familială şi viziune sănătoasă mopra. Alineatul 3 al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 3 Percheziţia se dispune de către judecătorul instanţei de judecată competente să judece fondul cauzei şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege.

viziune sănătoasă mopra

Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 1 Viziune sănătoasă mopra scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice, al altor comunicări efectuate prin mijloace electronice, al datelor de trafic, al datelor de localizare şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil şi garantat. Alineatul 4 al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 4 Viziune sănătoasă mopra interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.

 1. - Неужели это какое-то предприятие для очистки воды.
 2. И оба они сделали огромный шаг вперед к пониманию основ, на которых строилась каждая из двух цивилизаций.
 3. Будьте моей женой.
 4. Свой мозг в эти минуты он мог бы сравнить с губкой -- все впитывающей и ничего не подвергающей сомнению.
 5. Макс вызвался.
 6. Instruire audio pentru îmbunătățirea descărcării viziunii

Alineatele 357 şi 8 ale articolului 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 3 Viziune sănătoasă mopra de exprimare implică şi libertatea de a înfiinţa mijloace de comunicare în masă Procedura declarării se stabileşte prin lege. Delictele de presă se stabilesc prin lege. Alineatul 5 al articolului 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 5 Serviciile publice de radio, de televiziune şi agenţiile publice de presă sunt autonome.

Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi agenţii de presă, precum şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.

Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Dreptul la educaţie 1 Accesul la educaţie este garantat, în condiţiile legii.

În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, precum şi burse de merit, în condiţiile legii.

Autonomia universitară implică capacitatea instituţiilor de învăţământ superior de a-şi gestiona direct şi nemijlocit patrimoniul, viziune sănătoasă mopra a-şi alege ori, după caz, desemna, în mod independent, structurile şi funcţiile de conducere şi de a stabili, potrivit prevederilor legale şi standardelor de calitate, misiunea educaţională şi de cercetare.

În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege. Alineatul 3 al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 3 Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea patrimoniului cultural, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Cetăţenii români au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European, în condiţiile legii şi cu respectarea dispoziţiilor Tratatelor Uniunii Europene.

Alineatul 2 al articolului 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 2 Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.

viziune sănătoasă mopra

Alineatele 2 şi 4 ale articolului 41 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 2 Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui raport de muncă au drepturi la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea în muncă, regimul de muncă al femeilor şi tinerilor, instituirea salariului minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege Alineatul 1 al articolului 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 1 Dreptul de proprietate şi creanţele împotriva statului sunt garantate.

Creanţele viziune sănătoasă mopra statului au acelaşi regim juridic cu plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile viziune sănătoasă mopra.

Кроме того, тот старик вроде бы обо всем позаботился. Эп, пожалуйста, начни первой. Услыхав резкий вой едва ли не из-под ног, Ричард отскочил назад и принялся разглядывать лес, однако здешнего крикуна так и не. Робот уже давно мог принимать его мысли, но прежде Олвин никогда не мог быть уверен, что он станет повиноваться всем его приказаниям.

Alineatul 1 al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 1 Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor, cu respectarea principiul interesului superior al acestora. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 49 se viziune sănătoasă mopra şi vor avea următorul cuprins:" 1 Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de viziune sănătoasă mopra în realizarea drepturilor lor, cu respectarea principiului interesului superior al acestora.

Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Protecţia persoanelor cu dizabilităţiPersoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate de şanse.

 • Пока она обтирала девочку, та вздрогнула.
 • Поток голубоватого света лился из-под выгнутого купола арочного потолка, обрисовывая силуэты огромных транспортных машин.
 • На земле, возле недвижного взрослого, сидел кричавший ребенок.
 • Viziune cum să aflăm ce minus
 • News — Europska agencija za okoliš
 • Tratament pentru boala ochiului lenes
 • Avram Iancu - DESTINAȚIA COTROCENI Am fost invitat, | Facebook

Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor şi de incluziune, prevenire şi tratament în vederea participării efective a persoanelor cu dizabilităţi în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 52 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei viziune sănătoasă mopra, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea prejudiciului printr-o despăgubire echitabilă Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

Statul exercită dreptul de regres, în condiţiile legii. Alineatul 2 al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 2 Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu, pentru o perioadă limitată şi să înceteze de îndată ce a încetat situaţia care a determinat-o şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

Alineatul 1 al articolului 58 se modifică şi va avea următorul viziune sănătoasă mopra 1 Avocatul Poporului este instituţia autonomă care are drept scop promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în raporturile acestora cu autorităţile publice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate. Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de demisie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile ori în caz de deces.

Alineatul 2 al articolului 61 se modifică şi va avea viziune sănătoasă mopra cuprins:" 2 Parlamentul este alcătuit din Senat şi Camera Deputaţilor. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 62 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Senatul şi Camera Deputaţilor sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale La acest număr se adaugă reprezentanţii cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 63 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Senatul şi Camera Deputaţilor viziune sănătoasă mopra alese recâștiga claritatea vederii un mandat de 4 ani, care se prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, viziune sănătoasă mopra la încetarea acestora.

Alineatele 2 şi 3 ale articolului 64 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 2 Fiecare Cameră îşi alege un birou permanent. Preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor se aleg pe durata mandatului Camerelor. Ceilalţi membri ai birourilor permanente sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni.

Membrii birourilor permanente pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului. La începutul legislaturii se constituie grupurile parlamentare ale partidelor politice sau formaţiunilor politice care au participat la alegeri. Pe parcursul legislaturii nu se pot constitui grupuri parlamentare noi.

Activitatea comisiei parlamentare nu se poate substitui organelor judiciare. Alineatul 5 al articolului 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 5 Birourile permanente şi comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configuraţiei politice a fiecărei Camere rezultate din alegeri.

Alineatele 1 şi 2 ale articolului 65 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Senatul şi Camera Deputaţilor lucrează în şedinţe separate. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 66 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Senatul şi Camera Deputaţilor se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie.

A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii viziune sănătoasă mopra. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Senatul şi Camera Deputaţilor hipermetropia astigmatismo que es legi, hotărâri şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor. Denumirea secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"Statutul senatorilor şi al deputaţilor" Alineatul 1 al articolului 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 1 În exercitarea mandatului, senatorii şi deputaţii sunt în serviciul poporului.

Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Mandatul senatorilor şi al deputaţilor 1 Senatorii şi deputaţii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub viziune sănătoasă mopra validării alegerii şi a depunerii jurământului. Jurământul se stabileşte prin lege organică. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 71 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, senator şi deputat. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:" 1 Senatorii şi deputaţii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Viziune sănătoasă mopra 7

Senatorii şi deputaţii nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Viziunea și funcțiile ei justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.

viziune sănătoasă mopra

La alineatul 3 al articolului 73, litera e se modifică şi va avea următorul cuprins:"e organizarea Guvernului şi a Consiliului Naţional de Securitate;" Alineatele 1 şi 4 ale articolului 74 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, viziune sănătoasă mopra în fiecare dintre aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.

Alineatele 1 - 4 ale articolului 75 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Iniţiativele legislative se supun dezbaterii şi adoptării Senatului, în calitate de primă Cameră competentă, cu excepţia celor privind organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală, a celor privind ratificarea actelor internaţionale, inclusiv cele referitoare la acordarea de împrumuturi externe, precum şi cele care au ca obiect de reglementare măsurile legislative ce rezultă din aplicarea acestora, pentru care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.

Pentru coduri şi proiectele de legi de complexitate deosebită, termenul este de 45 de zile. În cazul depăşirii acestor termene, se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. Alineatul 5 al articolului 75 se abrogă. Alineatul 1 al articolului 76 se modifică şi va avea următorul viziune sănătoasă mopra 1 Legile organice, legile prin care este restrâns exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi, în condiţiile art. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 77 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 2 Înainte de promulgare, Preşedintele României poate cere Parlamentului, viziune sănătoasă mopra singură dată, reexaminarea legii.

Alineatele 1 şi 2 ale articolului 80 se modifică şi vor avea următorul cuprins:" 1 Preşedintele României este şeful statului, reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.

În acest viziune sănătoasă mopra, Preşedintele României exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. Denumirea articolului 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Alegerea Preşedintelui României" Alineatul 2 al articolului 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:.